Интероперабилна инфраструктура

 


Анализа на постоечката ИТ-инфраструктура и на геопросторните податоци на клучните учесници
(преземи документ)

 

 

Список на јавно достапни просторни податоци (преземи документ)

 

 

Концептуална архитектура за интероперабилната инфраструктура на НИПП (преземи документ)

 


Дефинирање алатки за создавање и одржување на метаподатоците
(преземи документ)

 

 

Мрежни услуги: нацрт-спецификации за услугите (преземи документ)

 

 

Дефинирање алатки за размена на податоци (преземи документ)

 

 

Дефинирање централизирани регистри (преземи документ)

 

 

Барања за владин геопортал (преземи документ)

 

 

Интероперабилност на просторни податоци и услуги – рамка на стандарди за податоците во НИПП (преземи документ)