План за имплементација

 


Изработка на програмски план (преземи документ)

 

 

Дефинирање на улоги и одговорности (преземи документ)

  

 

Дефинирање на клучни фактори и показатели за успех (преземи документ)

 

 

Дефинирање на пристап за управување со ризици (преземи документ)

 

  

Опис на работната задача за дефинирање на функционалностите на владиниот геопортал (НИПП) во согласност со Стратегијата за НИПП (преземи документ)