Листа на корисници на системот „е-кат шалтер“

 

СКОПЈЕ Регистрирана канцеларија Адреса Контакт телефон
  Нотар Ана Брашнарска ул. Никола Вапцаров 18-1/3 02/3 100-130
  Нотар Ана Петровска ул. Маршал Тито 21/1-2 02/3 061-905
  Нотар Анастасија Петреска ул. Васил Ѓорѓов бр. 29/1-000 02/3 101-414
  Нотар Анета Петровска Алексова ул. Никола Вапцаров бр.3/1 02/3 114-008
  Нотар Анита Адамческа ул. Васил Главинов бр.3/3-2 02/3 225-365
  Нотар Билјана Владимир Пецовска  бул Партизански одреди 43-5/локал 2 070/248-400
  Нотар Боривој Трајан Стојкоски ул. Трифун Хаџи Јанев бр.1 02/3 175-060
  Нотар Ванчо Андоновски Бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-2 02/3 136-178
  Нотар Верица Симоновска Синадинова ул. Френклин Рузвелт 62А 070/231-118
  Нотар Весна Дончева ул. Даме Груев Бр.28/1 02/3 212-101
  Нотар Весна Паунова ул. Наум Охридски бр.2 02/3 237-870
  Нотар Весна Стојчева Бул. Партизански одреди бр.64а 02/3 069-359
  Нотар Виолета Петровска Стефановска ул. 11ти Октомври бр.36 02/3 133-274
  Нотар Владимир Голубовски ул. Дрезденска бр. 11 02/3 075-066
  Нотар Драган Иванов ул. Њуделхиска  6/1А-2 02/3 073-777
  Нотар Дрита Лимани ул. Христијан Тодоровски Карпош бр. 5 Чаир 02/2 624-653
  Нотар Елена Пенџерковски Кеј 13 ти НОември бр. 2/1-6 02/3 119-499
  Нотар Елизабета Арсовска ул. Божидар Аџија бр. 3/5 02/2 779-309
  Нотар Емилија Димитри Манолева ул. Народен фронт бр. 13/1 02/3 122-117
  Нотар Емилија Хaралампиева  ул. Вељко Влаховиќ 31-3/2 02/3 223-852
  Нотар Зафир Киро Хаџи-Зафиров ул. Вељко Влаховиќ 1А/1-2 02/3 212-033
  Нотар Златко Николовски ул. Љубљанска бб 02/3 071-981
  Нотар Зоја Андреева Трајковска ул. Стив Наумов 9/2-14а 02/3 119-485
  Нотар Зорица Пулејкова ул. Кузман Јосифовски Питу 15 02/2 463-495
  Нотар Ивана Катевеновски Бул. Александар Македонски бб 02/3/171-571
  Нотар Ирфан Јонузовски ул. II Македонска Бригада 58/1 02/2 628-748
  Нотар Ирфан Тахири бул. Крсте Мисирков бр. 10А 02/3 130-332
  Нотар Јасмина Радончиќ бул. Крсте Мисирков бр. 3 02/3 223-015
  Нотар Катерина Митревска Бул. Кузмај Јосифовски Питу 26/1 лок.11 02/2 464-043
  Нотар Кристина Костовска ул. Максим Горки бр. 1/1-2 02/3 117-215
  Нотар Лазар Козаровски ул. 11ти Октомври 02/3 222-650
  Нотар Лидија Смиљаноска ул. Дрезденска 15/3 02/3 078-727
  Нотар Љубица Ковчегарска Железнички транспортен центар локал 716 02/2 467-240
  Нотар Љубица Моловска ул. Франклин Рузвелт бр.44 А 02/3 114-693
  Нотар Љубица Стефкова Начевска ул. Максим Горки бр. 17/1-2 02/3 222-993
  Нотар Матилда Бабиќ бул. Партизански одреди 55/1 02/3 246-641
  Нотар Махир Зибери ул. Бутелска бр.4 Скопје 02/2 612-440
  Нотар Мери Весова ул. Ѓорче Петров 11 лок.7 02/2 039-717
  Нотар Методија Ристоски ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 40/1 02/6 091-258
  Нотар Милена Карталова Бул. Јане Сандански бр. 78 02/2 450-563
  Нотар Муамет Маиќ Шеху бул. Крсте Мисирков бр. 57 02/3 228-749
  Нотар Нада Палиќ ул. Пролет 1/3-18 02/3 114-900
  Нотар Насер Зибери