Податоци од интабулационите книги од кои не може да се идентификуваат недвижностите


Податоци од интабулационите книги од  кои не може да се идентификуваат недвижностите или носителите на правата на недвижностите за кои се однесуваат, или недвижностите за кои се однесуваат се со незапишани права:

 

 1. БЕРОВО

 2. БИТОЛА

 3. МАКЕДОНСКИ БРОД

 4. ВАЛАНДОВО

 5. ВИНИЦА

 6. ГЕВГЕЛИЈА

 7. ГОСТИВАР

 8. ДЕБАР

 9. ДЕЛЧЕВО

 10. ДЕМИР ХИСАР

 11. КАВАДАРЦИ

 12. КИЧЕВО

 13. КОЧАНИ

 14. КРАТОВО

 15. КРИВА ПАЛАНКА

 16. КРУШЕВО

 17. НЕГОТИНО

 18. ОХРИД

 19. ПРИЛЕП

 20. ПРОБИШТИП

 21. РАДОВИШ

 22. СВЕТИ НИКОЛЕ

 23. СКОПЈЕ

 24. СТРУГА

 25. СТРУМИЦА

 26. ТЕТОВО

 27. ВЕЛЕС

 28. ШТИП