Пренесени интабулации

 

Податоци преземени од интабулационите книги од надлежните судови, обработени во електронска форма и внесени во Геодетско катастарскиот информационен систем