Легислатива

 

Закони


Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.41/14 од 27.02.2014)

 

 

Правилници

 

 

Правилник за изменување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр.147/15")

 

Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 56/15" )

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти ("Сл. весник на РМ бр. 183/14" )

 

- Правилник за изменување на на правилникот за премер на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр. 169/13)

  

 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на наедвижностите, начинот на издавање, како и за формата и содржината на податоците кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвижности (Сл. весник на РМ бр.64 /14)