Хиерархија

Во АКН, хиерархиската поставеност е утврдена на следниве нивоа:


Директор;
Заменик-директор;
- Државен советник;
Раководител на сектор;
- Помошник-раководител на сектор;
- Раководител на одделение;
 


Според видот, обемот, сложеноста и меѓусебната сродност и поврзаност, во АКН се образуваат следниве организациски облици:
 

Генерална дирекција со:

­ Сектори;
­ Самостојно одделение;
­ Одделенија; 

Центар со:

­ Сектори;
­ Одделенија;


­ 

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 0101-15956/1 од 16.10.2015  година (.pdf)