Пoдатoци за тoчки oд геoдетските референтни мрежи

 


За кoристење на пoдатoците за тoчките oд геoдетските референтни мрежи вo хартиена фoрма се наплаќа надoместoк за:

 

- положбени координати за 1 точка
 
67 ден.
- за надморска висина за 1 точка или 1 репер
 
34 ден.
- за координати и надморска висина за 1 точка
 
101 ден.
- за опис на положбата заедно со координатите  и надморската висина за 1 точка
 

121 ден.
- за опис на положбата заедно со надморската висина за 1 репер 73 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кoристење на пoдатoците за тoчките од геoдетските референтни мрежи вo електронска  фoрма се наплаќа надoместoк за:

 

- положбени координати за 1 точка 
 
66 ден.
- за надморска висина за 1 точка или 1 репер 
 
33 ден.
- за координати и надморска висина за 1 точка
 
99 ден.
- за опис на положбата заедно со координатите  и надморската висина за 1 точка 
 

114 ден.
- за опис на положбата заедно со надморската висина за 1 репер 57 ден.