Податоци прибрани со премерот на недвижностите

 

За користење на податоците прибрани со премерот на недвижностите во хартиена форма се наплаќа надоместок за:


 

- фотокопија од скица на премерување на внатрешната површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект:

 лист А4 формат 

 

120 ден.

 лист А3 формат 

 

240 ден.

 

 

 

- фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела:

 лист А4 формат 

 

120 ден.

 лист А3 формат 

 

240 ден.

 

 

 

- фотокопија од фотоскица:

 лист А4 формат 

 

120 ден.

 лист А3 формат 

 

240 ден.

 

 

 

- фотокопија од записникот за детаљно снимање (ортогонално или тахиметриско снимање):

 страница А4 формат 

 

120 ден.

 страница А3 формат 

 

240 ден.

 

 

 

- координати (X, Y) детални точка во хартиена форма:

 цена по детаљна точка

 

15 ден.

 

 

 

- фотокопија од скица за дополнителен премер за една катастарска парцела:

 страница А4 формат 

 

120 ден.

 страница А3 формат 

 

240 ден.

 

 

 

 

 

За користење на податоците прибрани со премерот на недвижностите во електронска форма се наплаќа надоместок за:

  

 

скенирана скица на премерување на внатрешната површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД:

 лист А4 формат 

 

111 ден.

 лист А3 формат 

 

222 ден.

 

 

 

скенирана скица на премерување на катастарска парцела на ЦД:

 лист А4 формат 

 

111 ден.

 лист А3 формат 

 

222 ден.

 

 

 

- скенирана фотоскица на ЦД:

 лист А4 формат 

 

111 ден.

 лист А3 формат 

 

222 ден.

 

 

 

скениран записник за детаљно снимање (ортогонално или тахиметриско снимање):

 лист А4 формат 

 

111 ден.

 лист А3 формат 

 

222 ден.

 

 ,

 

- координати (X, Y) во електронска форма:

 цена по детаљна точка

 

12 ден.

 

 

 

- скенирана скица за дополнителен премер за една катастарска парцела:

 лист А4 формат 

 

120 ден.

 лист А3 формат 

 

240 ден.