Податоци од катастарските планови

 

-Фотокопија од работен оригинал во хартиена форма зависно од размерот:
 

 Р=1:500 (9.4 xa)

 лист А0 формат

1027 ден.

 Р=1:1000 (37,5 ха) 

 лист А0 формат

1363 ден.

 Р=1:2500 (337,5 ха) 

 лист А0 формат

2045 ден.

 Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)
 

 лист А0 формат

2454 ден.

 

 

 

 

 

-Фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма зависно од размерот:

 

 за  Р=1:500 (9.4 ха)

 лист А0 формат

797 ден.

 за  Р=1:1000 (37,5 ха) 

 лист А0 формат

1363 ден.

 за  Р=1:2500 (337,5 ха) 

 лист А0 формат

2045 ден.

 за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)

 

 лист А0 формат

2454 ден.

 

 

 

 

 

 

-Фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма:

 

 лист А4 формат 

 

183 ден.

 лист А3 формат 

 

366 ден.

 лист А2 формат

 

733 ден.

 

 

 

 

-Фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план во хартиена форма зависно од размерот:

 

 за  Р=1:500 (9.4 ха)

 лист А0 формат

683 ден.

 за  Р=1:1000 (37,5 ха) 

 лист А0 формат

797 ден.

 за  Р=1:2500 (337,5 ха) 

 лист А0 формат

911 ден.

 за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)

 

 лист А0 формат

1139 ден.

 

 

 

 

 

 

-Дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД  (во електронска форма):

 

 лист А4 формат 

 

123 ден.

 лист А3 формат 

 

246 ден.

 лист А2 формат

 

492 ден.

 

 

 

 

 

-Работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД (во електронска форма) зависно од размерот:

 

  за  Р=1:500 (9.4 ха)

  лист А0 формат

855 ден.

  за  Р=1:1000 (37,5 ха)

  лист А0 формат

1462 ден.

  за  Р=1:2500 (337,5 ха)

  лист А0 формат

2193 ден.

  за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)

  лист А0 формат

2631 ден.

 

 

 

 

 

 

-Архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД (во електронска форма) зависно од размерот

 

  за  Р=1:500 (9.4 ха)

  лист А0 формат

692 ден.

  за  Р=1:1000 (37,5 ха)

  лист А0 формат

1183 ден.

  за  Р=1:2500 (337,5 ха)

  лист А0 формат

1774 ден.

  за  Р=1:5000 и Р=1:10000(над 675 ха)

  лист А0 формат

2129 ден.

 

 

 

 

 

 

 

-Вертикална претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД  (во електронска форма) зависно од размерот:

 

  за  Р=1:500

  лист А0 формат

568 ден.

  за  Р=1:1000

  лист А0 формат

756 ден.

  за  Р=1:2500

  лист А0 формат

1360 ден.

  за  Р=1:5000

  лист А0 формат

1360 ден.

 

 

 

 

 

 

- За дел од катастарски план за 1 хектар, векторизиран на ЦД (во електронска форма) - само графика
 

 

201 ден.

 

- За дел од катастарски план за 1 хектар, векторизиран на ЦД (во електронска форма) - графика и атрибутен дел
 

 

414 ден.