Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти

 
 

За користење  извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

 

 

- извод од катастарски план за една катастарска парцела
 
183 ден.
- извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа за една катастарска парцела 
 
183 ден.
- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки)
 
183 ден.
- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки)
 
183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка
   
- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) 183 ден./извод+ 13 денари за една  детаљна точка
   
- извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) 183 ден./извод + 12 денари за една  детаљна точка
   

- извод од катастарски план  преклопен со план на инфраструктурни објекти

 

366 ден.

- извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план  со координати на инфраструктурни објекти (А4 формат)

 

878 ден.

- извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план (А3 формат) 

 

1756 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- извод од план на инфраструктурни објекти:

 

       лист А4 формат 

 

439 ден.

       лист А3 формат 

 

878 ден.

       лист А0 формат

 

1756 ден.
     
     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

За користење на податоци од извод од катастарски планови и планови на  инфраструктурни објекти во електронска форма се наплаќа надоместок за:

 

 

- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки)
 
183 ден.
- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки)
 
183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка
   
- извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) 183 ден./извод + 13 денари за една детаљна точка
   
- извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) 183 ден./извод + 12 денари за една детаљна точка
   

- извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (по катастарска парцела)

 

366 ден.

- извод од катастарски план  преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (А0 формат по тип на инфраструктурен објект)

 

3513 ден.

- векторски податоци од базата на инфраструктурните објекти – графика и атрибутен дел (по ИД на инфраструктурен објект)

 

183 ден.