Податоци од катастарот на недвижности

 

За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во хартиена форма се наплаќа надоместок за:


 

- имотен лист

 

180 ден.

- имотен лист за инфраструктурни објекти

 

226 ден.

- лист за предбележување градба

 

180 ден.

- лист за предбележување инфраструктурен објект

 

226 ден.

- пописен лист со незапишани права

 

180 ден.

- евидентен лист

 

180 ден.

- евидентен лист за инфраструктурен објект