Други податоци


 

За користење и увид во податоците од геодетско - катастарскиот информациски систем за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, ќе се наплаќа паушален надоместок во висина од 1500 денари за еден податок.